Regulamin konkursu „Wygraj pobyt w hotelu SPA” 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest CF sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000837594, kapitał zakładowy 10.000 zł., NIP 7393939219 ul. Kuronia 9/5u, kod pocztowy 10-166 Olsztyn.

2. Konkurs trwa od 27.12.2021 r.  do 31.01.2022 r. 

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani żadną inną formą gry losowej, której wynik zależy od przypadku, w rozumieniu ustawy dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).

4. Niniejszy regulamin dostępny będzie na stronie internetowej witrynie internetowej www.myfood.pl oraz w mediach społecznościowych.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

a. jest pełnoletnia; 

b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

c. posiada numer telefonu komórkowego, który jest aktywny w jednej z sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce; 

d. złożyła i opłaciła zamówienie na minimum 15 dni na dietę myfood; 

e. dokonała prawidłowego zgłoszenia konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie; 

f. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.

2. Poprzez nadesłanie zgłoszenia chęci uczestnictwa w konkursie  „Wygraj pobyt w hotelu SPA”, Uczestnik równocześnie oświadcza, że szczegółowo zapoznał się̨ z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie komentarza do postu konkursowego wraz ze wskazaniem osoby, z którą Uczestnik chciałby spędzić weekend w hotelu SPA

 

§ 3. Sposób dokonywania zgłoszeń do konkursu „Wygraj pobyt w hotelu SPA”

1. Zgłoszenia do wzięcia udziału w konkursie „Wygraj pobyt w hotelu SPA” należy przesyłać na adres poczty elektronicznej marketing@myfood.pl w terminie nie późniejszym niż 31.01.2022 r.  do godz. 23:59. 

2. Zgłoszenie, dla swej skuteczności powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu oraz wiek Uczestnika.

3. Zgłoszenie musi zawierać następujące klauzule:

a. „Oświadczam, że zapoznałam/-em się̨ z regulaminem konkursu „Wygraj pobyt w hotelu SPA” i w pełni akceptuję jego postanowienia”.

b. „Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez Organizatora – CF sp. z o.o. w Olsztynie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000837594, kapitał zakładowy 10.000 zł., NIP 7393939219, ul. Kuronia 9/5u, kod pocztowy 10-166 Olsztyn, jako administratora danych, wszelkich moich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu chęci uczestnictwa w konkursie. Ponadto poprzez nadesłanie zgłoszenia chęci udziału w Konkursie zobowiązuję się również, że w razie wygrania Konkursu, wyrażę zgodę na korzystanie przez Organizatora z moich danych osobowych, wskazanych przez Organizatora, takich jak: imię i nazwisko, wizerunek, głos i/lub wypowiedź.”

4. Za moment dokonania zgłoszenia uważa się datę wysyłki zgłoszenia.

5. Zgłoszenia niekompletne, to jest niespełniające wszelkich wymogów wskazanych w punkcie 2 lub 3 powyżej, zostaną odrzucone przez Organizatora.  

 

§ 4. Wybór Zwycięzcy konkursu 

1. Wyboru zwycięzcy konkursu dokona 2-osobowa komisja powołana przez Organizatora. 

2. Ocenie komisji podlegać będzie komentarz uczestnika pod postem konkursowym, w którym uczestnik wskaże osobę, z którą chciałby spędzić weekend w hotelu SPA. 

3. Przyznanie nagrody będzie wynikiem swobodnej oceny opublikowanych komentarzy do postu konkursowego, pozwalających uznać je przez Komisję za interesujące, pomysłowe, oryginalne, etc. Ocena przeprowadzana przez Komisję jest subiektywna, a Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie, którego przedmiotem byłoby kwestionowanie wyników oceny przeprowadzonej przez Komisję, co oznacza że Uczestnik nie może twierdzić, że Komisja powinna była wybrać inny wpis z komentarzem do postu konkursowego.

4. O wyniku Konkursu zwycięzca powiadomiony zostanie pocztą elektroniczną, na adres wskazany w zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Konkursie, w terminie  nie dłuższym niż 14 dni liczonym od daty 31.01.2022 r. 

 

§ 5. Nagroda

1. W konkursie przewidziano nagrodę rzeczową, polegającą na sfinansowaniu przez Organizatora weekendowego pobytu zwycięzcy wraz ze wskazaną przez niego osobą w  dowolnym hotelu SPA Dr Ireny Eris.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz przyznanie nagrody, nastąpi w dniu 14.02.2022 r. 

3. Wartość nagrody wynosi 3600 zł. 

4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

5. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią i przysługuje jedynie zwycięzcy Konkursu, tj. Uczestnikowi, któremu została przyznana.


 

§ 6. Zobowiązania zwycięzcy Konkursu

1. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do opublikowania co najmniej trzech postów zdjęciowych spełniających będzie następujące wymogi:

a. zawierać będzie atrakcyjnie zaaranżowane zdjęcie przed obiektem, którego dotyczy nagroda,

b. zawierać będzie atrakcyjnie zaaranżowane zdjęcie wewnątrz obiektu, którego dotyczy nagroda,

c. zawierać będzie atrakcyjnie zaaranżowane zdjęcie wewnątrz obiektu, którego dotyczy nagroda.

2. W każdym przypadku zdjęcie wymaga uprzedniej akceptacji przez Organizatora, przed jego opublikowaniem. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu „Wygraj pobyt w hotelu SPA” lub jego całkowitego odwołania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na firmowych kanałach marki.

3. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, otrzymanie przez zwycięzcę nagrody, opisanej w § 5 regulaminu podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych Organizator przyzna Zwycięzcy dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu otrzymanych świadczeń. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego Zwycięzcę („ubruttowienie nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). 

 

§ 8. Dane osobowe i prawa autorskie

1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz uczestnictwo w Konkursie, będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

2. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora, występującego w charakterze administratora (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w dalszej części jako „RODO”). Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem konkursu, a w szczególności w celu wyboru Zwycięzcy przez komisję oraz przyznania nagrody opisanej w § 5 regulaminu oraz w celach podatkowych/rozliczeniowych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz dodatkowo, w przypadku Uczestniczek art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (w zakresie obowiązków podatkowych/rozliczeniowych), a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Organizatora, 

4. Wysyłka zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie możliwa po zapoznaniu się z Regulaminem i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w powyżej wskazanym zakresie. Wyrażenie zgody poprzez działanie opisane w zdaniu poprzedzającym ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, aby było możliwe uczestnictwo w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestniczenie w Konkursie. 

5. Dostęp do danych osobowych Uczestników konkursu, w niezbędnym zakresie, mogą uzyskać upoważnieni: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów przetwarzających (w szczególności zapewniających prawidłową obsługę infrastruktury teleinformatycznej Organizatora) a także podmioty publiczne, którym ujawnienie przez Organizatora danych osobowych Uczestników będzie obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika w przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń (w tym także dla celów sprawozdawczości podatkowej i rozliczeniowej, w przypadku Uczestnika konkursu).

7. Uczestnicy konkursu, jako podmioty danych (osoby, których dane dotyczą), mają prawo do żądania od Organizatora: udzielenia im dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być egzekwowane poprzez kontakt z przedstawicielami Organizatora pod następującymi adresem: biuro@myfood.pl. Ponadto, w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Uczestnik konkursu wysyłając zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie oraz publikując na portalu Facebook lub wysyłając do Organizatora jakiekolwiek treści związane z konkursem w toku jego trwania takie jak zdjęcia, nagrania, komentarze, opinie oświadcza, że przesłany materiał jest jego autorstwa i nie narusza on w żaden sposób praw osób trzecich ponadto, że przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe nie zostały przeniesione na inną osobę.

9. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie przez nadesłane lub opublikowane przez nie materiały opisane w ust. 7 powyżej praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. 

10. Uczestnik oświadczają, że z momentem nadesłania materiałów wskazanych w ust. 7 powyżej do Organizatora lub opublikowania ich na portalu Facebook (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej) udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania dalszych sublicencji) do materiałów.

11. Licencja opisana w ust. 9 powyżej odnosi się do wszelkich znanych w dniu jej udzielenia pól eksploatacji, a w szczególności do: 

a. utrwalenia lub zwielokrotnienia dowolną techniką i w dowolnej formie, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, w dowolnej ilości egzemplarzy,

b. wprowadzanie do pamięci komputerów lub innych urządzeń elektronicznych, w tym do pamięci sieciowej serwerów komputerowych i do sieci komputerowej (w tym sieci Internet),

c. rozpowszechniania w mediach społecznościowych, w sieci Internet a także za pomocą billboardów, plakatów, namiotów dedykowanych do akcji promocyjnych i gadżetów lub innych rzeczy ruchomych, w tym również publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w czasie i miejscu przez siebie wybranym

d. wprowadzania do obrotu i obrót egzemplarzami, na których utwór  utrwalono, wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

e. wykorzystania w prasie, sieci Internet i w innych materiałach służących dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora i prowadzonej przez niego działalności, a także oferowanych przez niego do sprzedaży towarów.

12. Uczestnik wyraża również zgodę na wykonywanie praw zależnych do materiałów, o których mowa w ust. 7 powyżej i korzystanie przez Organizatora utworów zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 10.