REGULAMIN SERWISU WWW.MYFOOD.PL
§1 WPROWADZENIE
Dziękujemy za wybranie cateringu dietetycznego MY FOOD. Wolność jest wartościa wyjątkowo nam bliską, dlatego wiemy, że swobodny wybór tego co jedzą Nasi Klienci jest dla nich szczególnie ważny. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z usług serwisu www.myfood.pl, procedurę składania zamówień cateringu, prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta, a także szczegółowe zasady wykonywania umowy przez Sprzedawcę. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy cateringu.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Właścicielem serwisu internetowego dostępnego na stronie www.myfood.pl, zwanego dalej Serwisem, jest CF sp. z o.o. w Olsztynie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000837594, NIP 7393939219 ul. Lubelska 33, kod pocztowy 10-409 Olsztyn, zwana dalej Sprzedawcą.
2.    Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy również drogą telefoniczną pod nr telefonu 790 500 223 oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: biuro@myfood.pl
3.    Regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem, określa przedmiot i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, przedmiot umowy zawieranej między Sprzedawcą a podmiotem dokonującym zakupu za pośrednictwem Serwisu, zwanym dalej Klientem, zasady zawierania i wykonywania umowy cateringu, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
4.    Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu i przetwarza je na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej w Serwisie, zwanej dalej Polityką prywatności. Dane osobowe klientów podlegające przetwarzaniu przez Sprzedawcę to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres dostawy posiłków.
5.    Cele przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy cateringu przez Sprzedawcę, a także kategorie podmiotów będących kontrahentami Sprzedawcy są określone w Polityce prywatności.
6.    Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych.
7.    Podanie przez Klienta danych osobowych nieprawdziwych bądź niepełnych może skutkować niemożliwością prawidłowego wykonania umowy przez Sprzedawcę lub wstrzymaniem przez Sprzedawcę dostaw cateringu.
8.    Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu dostawy cateringu. W przypadku niepoinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu dostawy cateringu sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a catering dostarczony na adres podany przy składaniu zamówienia uważa się za skutecznie dostarczony Klientowi.
9.    Każdy Klient ma prawo do dokonania rejestracji tylko jednego konta w Serwisie.
10.    Klient loguje się w Serwisie za pomocą podania adresu poczty elektronicznej i hasła dostępu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta adresu poczty elektronicznej i hasła dostępu osobom trzecim.
11.    W przypadku zawarcia umowy cateringu dietetycznego przez osobę trzecią korzystającą z poczty elektronicznej i hasła dostępu Klienta umowa taka jest uważana za zawartą przez Klienta.

§3 PRZEDMIOT UMOWY I PROCEDURA ZAMÓWIENIA PRODUKTU
1.    Przedmiotem umowy cateringu jest odpłatna dostawa przez Sprzedawcę na rzecz Klienta cateringu dietetycznego w postaci pięciu posiłków dziennie w wybranej przez Klienta konfiguracji i kaloryczności, przez okres oznaczony przez Klienta przy składaniu zamówienia.
2.    Złożenie zamówienia wymaga zarejestrowania się w Serwisie.
3.    Przed zawarciem umowy cateringu Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu lub znaczenia poszczególnych pojęć użytych w Regulaminie Klient bądź osoba, która chciałaby zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę cateringu w przyszłości powinna skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej w celu zaczerpnięcia informacji i wyjaśnienia wątpliwości.
4.    Złożenie zamówienie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5.    Umowa cateringu zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź na rachunku bankowym platformy www.payu.com.
6.    Klient składa zamówienie  poprzez wybór: kaloryczności diety, konfiguracji posiłków oraz okresu przez jaki chce korzystać z cateringu.
7.    Aby skutecznie złożyć zamówienie i zawrzeć ze Sprzedawcą umowę cateringu Klient zobowiązuje się podać prawdziwe dane osobowe niezbędne do prawidłowego wykonania umowy oraz opłacić zamówienie.
8.    Klient może opłacić zamówienie:
a.    korzystając z platformy płatności internetowych www.payu.com,
b.    przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr  52 1020 3541 0000 5402 0354 0325
7.    Umowa cateringu zostaje zawarta:
a.    w przypadku dokonywania płatności przez platformę www.payu.com – z chwilą zaksięgowania wpłaty Klienta przez tę platformę,
b.    w przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy – z chwilą zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy.
8.    Ceny podane w Serwisie są cenami brutto należnymi za jeden dzień korzystania z cateringu. Po dokonaniu wyboru diety, jej kaloryczności, okresu trwania umowy Sprzedawca udostępnia w podsumowaniu łączną cenę za zamówienie (iloczyn ceny jednostkowej za jeden dzień określonej diety oraz liczby dni).
9.    Minimalny czas trwania umowy cateringu wynosi trzy dni.
10.     Sprzedawca dostarcza catering dietetyczny do miejscowości położonych na terenie Powiatu Olsztyńskiego oraz innych miejscowości określonych szczegółowo na liście znajdującej się w Serwisie.
11.    W przypadku braku określonej miejscowości na liście dostępnej w Serwisie należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
12.    Sprzedawca nie przyjmuje zamówień cateringu dietetycznego dokonywanych drogą telefoniczną i poprzez wysłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej.
13.    Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca dostarcza Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia i informację o konieczności jego opłacenia.

§4 WYKONANIE UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ
1.    Sprzedawca przyrządza posiłki na podstawie diet układanych przez dietetyka.
2.    Posiłki będące przedmiotem zamówienia są dostarczane Klientowi w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w papierowej torbie. Na każdym pojemniku znajduje się etykieta oznaczona numerem klienta oraz informacją o konfiguracji diety i jej kaloryczności.
3.    Opakowania, w których znajduje się posiłek mogą być podgrzewane w kuchence mikrofalowej.
4.    Sprzedawca przyjmuje zamówienia na określony dzień z wyprzedzeniem zgodnie z poniższym schematem:
a.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w poniedziałek do godziny 21:00 zostanie dostarczony catering na czwartek; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w poniedziałek po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na piątek;
b.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com we wtorek do godziny 21:00 zostanie dostarczony catering na piątek; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com we wtorek po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na sobotę;
c.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.comw środę do godziny 21:00 zostanie dostarczony catering na sobotę; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w środę po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na poniedziałek;
d.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w czwartek do 21:00 zostanie dostarczony catering na poniedziałek; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w czwartek po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na poniedziałek;
e.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w piątek do 21:00 zostanie dostarczony catering na poniedziałek; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w piątek po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na wtorek;
f.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w sobotę do 21:00 zostanie dostarczony catering na wtorek; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w sobotę po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na środę;
g.    klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w niedzielę do 21:00 zostanie dostarczony catering na środę; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.payu.com w niedzielę po godzinie 21:00 zostanie dostarczony catering na czwartek.
5.    Sprzedawca dostarcza zamówienie pod wskazany przez Klienta adres dostawy:
a)    od godziny 16:00 dnia poprzedzającego dzień na jaki został zamówiony catering do godziny 4:00 dnia na jaki został zamówiony catering – w przypadku Klientów, do których Sprzedawca dostarcza catering na terenie Powiatu Olsztyńskiego,
b)    od godziny 1:00 do godziny 8:00 dnia na jaki został zamówiony catering – w przypadku Klientów, do których Sprzedawca dostarcza catering poza terenem Powiatu Olsztyńskiego.
6.    Dostawa odbywa się w następujący sposób: sprzedawca zostawia zamówienie pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Klienta bądź do rąk własnych Klienta albo jego domownika, z zastrzeżeniem §4 ust. 9 Regulaminu.
7.   W celu zachowania ciągu chłodniczego dostarczanego zestawu cateringowego, Klient zobowiązany jest po jego dostarczeniu pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Klienta bądź do rąk własnych Klienta albo jego domownika, do niezwłocznego umieszczenia posiłków w miejscu (np. lodówka, chłodziarka) pozwalającym na utrzymanie żywności w świeżości i zapobiegnięciu jego zepsucia.

8.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, świeżość i przydatność dostarczonych posiłków do spożycia, w przypadku niezastosowania się przez Klienta do wymagań wskazanych w § 4 ust 7 Regulaminu.

9. Sprzedawca od chwilą pozostawienia zestawu cateringowego pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Klienta nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w pozostawionych zestawach cateringowych, w tym m.in. wyrządzone przez osoby trzecie lub zwierzęta.

10.  Dostawa cateringu przeznaczonego na niedzielę odbywa się razem z cateringiem przeznaczonym na sobotę (łącznie Klient otrzymuje wtedy dwa zestawy podczas jednej dostawy).
11.    Klient ma możliwość wyboru konfiguracji dań na określony dzień po zalogowaniu w Serwisie i przejściu do panelu klienta. Klient powinien dokonać ww. wyboru na poszczególne dni zgodnie z poniższym schematem:
a)    wybór konfiguracji dań na poniedziałek jest możliwy do poprzedzającego go piątku do godziny 23:59;
b)    wybór konfiguracji dań na wtorek jest możliwy do poprzedzającego go soboty do godziny 23:59;
c)    wybór konfiguracji dań na środę jest możliwy do poprzedzającej ją niedzieli do godziny 23:59;
d)    wybór konfiguracji dań na czwartek jest możliwy do poprzedzającej go poniedziałku do godziny 23:59;
e)    wybór konfiguracji dań na piątek jest możliwy do poprzedzającego go wtorku do godziny 23:59;
f)    wybór konfiguracji dań na sobotę jest możliwy do poprzedzającej ją środy do godziny 23:59;
g)    wybór konfiguracji dań na niedzielę jest możliwy do poprzedzającej ją środy do godziny 23:59.
12.    W przypadku niedokonania przez Klienta wyboru konfiguracji dań na określony dzień w terminie określonym powyżej, konfiguracja dań zostanie ustalona przez Sprzedawcę losowo.
13.    W przypadku niemożności dostarczenia cateringu na określony dzień z przyczyn leżących po stronie Klienta, catering uważa się za skutecznie dostarczony, a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu środków za ten catering. Przez przyczyny leżące po stronie Klienta rozumie się w szczególności niemożność dostania się przez Sprzedawcę pod drzwi do domu, mieszkania albo lokalu klienta spowodowaną nieprzekazaniem Sprzedawcy klucza, kodu do domofonu lub nieotwarciem dostawcy drzwi.
14.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież zamówienia dokonaną spod drzwi do domu, mieszkania albo lokalu Klienta.
15.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie cateringu wynikłe ze zdarzeń losowych i innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
16.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na określony dzień z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy należność pieniężną przypadającą za ten dzień cateringu Sprzedawca zalicza na poczet zapłaty za inny dzień cateringu, wybrany przez Klienta i zakomunikowany Sprzedawcy drogą telefoniczną lub wiadomości e-mail.
17.    Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę VAT.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1.    W przypadku niezgodności dostarczonego cateringu z zamówieniem lub zastrzeżeń związanych z dostarczeniem cateringu Klient jest uprawniony do wniesienia reklamacji poprzez wysłanie jej w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@myfood.pl w terminie 24 godzin od chwili wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, w szczególności w przypadku niedostarczenia cateringu bądź dostarczenia cateringu niezgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem. Klient jest zobowiązany do uzasadnienia i udokumentowania niezgodności dostarczonego mu cateringu ze złożonym zamówieniem.  W przypadku spożycia dostarczonego cateringu reklamacja zamówienia nie będzie rozpatrywana. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpoznania reklamacji w terminie 72 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia.
2.    Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 287) Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, bowiem przedmiotem świadczenia Sprzedawcy są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu oraz mające krótki termin przydatności.
3.    Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a.    https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
b.    https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c.    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
4.    Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.    zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 19 lipca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1668), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze sprzedawcą,
b.    zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 19 lipca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1668), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą.
5.    Klient będący konsumentem może uzyskać nieodpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
6.    W trakcie trwania umowy cateringu Klient może ją wypowiedzieć z zachowaniem jednodniowego okresu wypowiedzenia, do którego nie wlicza się dnia, w którym Klient dokonuje wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia, które zostało dokonane w sobotę albo w niedzielę rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek. Wypowiedzenie składa się za pomocą wysłania przez Klienta wiadomości na adres poczty elektronicznej biuro@myfood.pl, w której Klient powinien określić datę, od której umowa cateringu ma być rozwiązana oraz wskazać rachunek bankowy, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu środków pieniężnych. Na skutek złożenia wypowiedzenia przez Kupującego, Sprzedawca zwraca Klientowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego 50 % ceny za każdy niewykorzystany a opłacony zestaw cateringowy wybrany podczas składania zamówienia. Sprzedawca dokonuje zwrotnego przelewu środków w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy przez wypowiedzenie.

§6 INNE
1.    Sprzedawca udostępnia w Serwisie pełną listę alergenów oraz dostępne menu przynajmniej na trzy najbliższe dni. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany listy alergenów oraz menu.
2.    W przypadku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych Klient powinien przed zawarciem umowy cateringu skonsultować możliwość spożywania posiłków cechujących się określoną kalorycznością i składających się z określonych składników z lekarzem.
3.    Zdjęcia i opisy produktów umieszone w Serwisie są materiałami poglądowymi, których celem jest jedynie wyrobienie sobie przez Klienta ogólnego wyobrażenia o wyglądzie i cechach charakterystycznych posiłków w ramach oferowanego cateringu.
4.    Sprzedawca umożliwia Klientowi otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach i nowych produktach lub usługach za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS. W celu otrzymywania ww. informacji Klient powinien uprzednio wyrazić zgodę na ich otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka zgody. Zaznaczenie okienka zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS nie jest obowiązkowe.
5.    Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszone w Serwisie uważa się za nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
6.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
7.    Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane w Serwisie.
8.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.2021r.